Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů