Slavnost Zjevení Páně

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Jan 14,23-29 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Datum: 6. 1. 2008
Slavíme Zjevení Páně i k nám - nežidům. /1

Pozoruji-li mraveniště (mohl bych mluvit třeba o roztočích), žádný z mravenců mě nevidí. Něco o tom vím, ale někdo z vás by možná přesně řekl, jak to s viděním mravenců je.

Co by mohli mravenci o člověku vykládat?

(Kdyby to bylo možné, třeba by se někdo kvůli mravencům stal mravencem. Nebo by se pro povznesení červů v třešních někdo stal červem.) 

Bůh nemá jen své jedno oblíbené mraveniště... 

Jádrem dnešního biblického textu je zájem Boha i o pohany ...

Proč se někomu ukáže anděl nebo hvězda? Proč se Bůh někomu doslova nabízí a jiný Boha hledá celý život a nenachází ho?

To není jakási jednostrannost ze strany Boží, v tom je přísná zákonitost. Není to jako v loterii, kde si někteří koupí los, ale jen někdo vyhraje.

Bůh je velice přející a spravedlivý.

Koho to zajímá, může objevit určitou zákonitost v tom, proč se někdo s Bohem setká a jiný ne. /2

Podobně můžeme objevit, proč někdo celý život zápasí s hříchy a nemůže s nimi pohnout, zatímco jiný problémy nemá.

Bůh má samozřejmě právo zjevit se,  komu chce. My také máme právo vybrat si přátele podle svého vkusu.

Ale Bůh je ochotný otevřít svou náruč každému.

I nám!

Ale otvírá svou náruč tomu, kdo stojí o přátelství s ním. /3

Misionář Aleš Vacek, který v Zambii pracuje s dětmi "adoptovanými na dálku", nám vyprávěl, jak se někteří tamější lidé úporně snaží, aby jejich děti byly přijaty do projektu adopce, ale nechtějí se podílet ani malou částkou na vzdělání svého dítěte. Tvrdí: "Nemám peníze!"

Aleš takovému říká: "Ale já ti nabízím práci, zameť dvůr a vyděláš si potřebné peníze. Nemáš co dělat."

Většině těchto lidí se nechce. Jen neodbytně žebrají.

Když se Ježíš setkal s prosícím, zeptal se jej: "Co si ode mne přeješ?

Opravdu to chceš?

Co jsi pro to ochoten udělat Ty?"

(Pamatuj, že to, čemu ty říkáš modlitba (žebrání), je málo.)

Ježíš řadu lidí neuzdravil.

V Čechách má mnoho našich lidí zájem adoptovat dítě na dálku, ale aby mohlo být černošské dítě přijato, je třeba splnit určité požadavky. (Aleš o tom vyprávěl.)

Bůh zve každého, ale otvírá svou náruč tomu, kdo splňuje jeho požadavky.

Všimněme si, že mudrci hledali, jak Boha poznat a porozumět mu. Zřejmě strávili mnoho hodin studiem a doptáváním.

A vraťme se ještě více nazpět. Než se mohli mudrci setkat s Hebrejskou biblí (Starým zákonem), přinesli někteří Židé do jejich země Písmo. (A ti Židé, než Písmo přinesli, si Boží slovo zamilovali. A i oni museli nejprve Písmu porozumět ... Až pak se stali misionáři.)

I o nás platí: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte". (Srov. Mt 10,8)

Čechy a Jižní Korea jsou nejvíce ateistickými zeměmi na zeměkouli. Nemusíme zvát černé, žluté ani bílé misionáře (třeba Poláky) do našich zemí.

Naši řeč umíme, Bibli máme, vzdělávání je k mání.

Jako Bůh promluvil k mudrcům jejich řečí - "astrologickou a astronomickou",  tak stejně je schopen se domluvit s námi. Pokud o to budeme stát pokud se podle toho zařídíme. /4

"Hvězda" zavedla mudrce do Jeruzaléma a potom se ztratila.

Proč Bůh nemluvil s Herodem, víme. I tak se snažil Ježíše zabít.

Hvězda se neukázala Židům. Toužebně sice žebrali o příchod Mesiáše.

Přesně věděli, kdy a kde se má narodit. Cestu do Betléma znal každý z nich.

Ale nezvedli svůj zadek, aby si zašli do Betléma (z Jeruzaléma to je 8 km).  Rabíni říkali, že Mesiáš přijde do chrámu. Proč by někam chodili, každý čekal na svém místě "v chrámu".

Když se Mesiáš objevil v jejich "mraveništi", nelíbil se jim. Měli jej za obyčejného mravence, který se vytahuje a chce jejich mraveniště přestavovat.

Mudrci předešli zbožné židy. Mudrci věděli pouze to, že se Mesiáš narodil v Judsku.

Tato jediná informace je vyprovokovala na cestu.

Neznali podrobnosti, museli se ptát, nevěděli o Betlému, ani kde se nachází.

Židé měli mnohem více informací.

Za třicet let poté Ježíš vyprávěl podobenství o Rozsévači. (Srov. Mt 13,18-23)

Na mudrcích a židech můžeme porovnat, jak je podobenství pravdivé.

My jsme pravidelně oséváni Božím slovem...

Každý zdravý člověk má rád dobré jídlo. Ale jedlíci se dělí na dvě skupiny. Na strávníky a na ty, kteří se naučí vařit. Druhá skupina je schopná hostit a sytit ty druhé.

Všichni tvrdí, že vědí, jak se dělají knedlíky, ale jen někteří umějí knedlík uvařit.

Každý si můžeme promyslet, jak to s těmi dvěma typy lidí je ...

Bůh má svá pravidla ke zjevování. Pastýři nebyli vzdělaní, ale Bůh k nim svého posla (anděla) poslal, protože věděl, že se vydají na cestu. 

K mudrcům mluvil skrze hvězdu, vážil si jejich úsilí.

Neopakovali jen po svých učitelích, že jejich náboženství je pravé. Chtěli se k Bohu dostat blíž.   

Bohu je milý (v každém národě a náboženství) ten, kdo poctivě hledá. Bůh se neskrývá. Ale pokud jej nehledáme, tak se s ním nesetkáme, ať jsme v té sebesprávnější církvi. Být ve správné církvi ještě neznamená, že si rozumím s Bohem.

Mudrci byli vzdělaní, pastýři nevzdělaní. Ale obojí vykročili, když je Bůh oslovil. Když prosili Josefa a Marii, aby jim ukázali dítě, řekli: "My víme, že vaše dítě je Mesiáš".

Proč se Bůh některým lidem dává poznat a jiným se neukazuje? Proč někdy bojujeme s hříchem a ne a ne se pohnout? Přitom Bůh je ochotný se ukázat každému, kdo poctivě hledá.

Nestačí jen opakovat "Otčenáš", do božího království dojde jen ten, kdo se vydává na cestu.

A tomu přijde Bůh naproti.

Kdo jen sedí na cestě, je otrávený. Vymlouvá se, že nevidí nic nového. Svádí vinu na kdeco. A hledá, jak přijít k užitku někde laciněji.

Potřebujeme být ve svém hledání poctiví, jako mudrci od východu.

Kdo hraje s Bohem poctivou hru, tomu Bůh velice rád pomáhá.

Ježíš to přímo říká: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek". (Jan 14,23

--------------------------

Poznámky: 

                  /1      Název "Tří králů" zůstává na povrchu jako celá "lidová" zbožnost a vede jen k folklóru. Zkoumání počtu mudrců, jejich jmen a pravost jejich kostí v relikviáři v Kolíně nad Rýnem ponecháme "zasvěceným" článkům v časopisech.

                /2       Někteří místo hledání této zákonitosti rádi mluví o "nevyzpytatelném tajemství boží milosti". To je pohodlnější.

                /3        Všimněme si, že řada lidí nestojí ani o hlubší lidské přátelství. Vědí, že je pracné.

                 /4       Právě mně jedno děvče poslalo kontakt na skype. Pokusil jsem se mluvit. Slyšela mě, ale já jí neslyším, má pokažený mikrofon. Musí si koupit nový.;