19. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mt 15,1-11 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: 1 Král 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Jan 6,41-51
Datum: 13. 8. 2006

V 1. čtení je Eliáš vybaven tak "silným" "kalorickým" chlebem, že je schopen dojít až k BOŽÍ HOŘE - k setkání s Bohem (tváří v tvář).

Mana a chléb pro Eliáše nás připravují k porozumění - "funkci" Těla a Krve Kristovy.

(Neodpustím si poznámku o prorokově modlitbě. Eliášova slova: "Nejsem lepší než  moji otcové" jsou jednou z největších modliteb! Stojí v příkrém kontrastu oproti nazaretským zbožným, kteří byli přesvědčení, že jsou mnohem lepší než jejich otcové. Srov. Lk 4,14-30 )

- - - - -

17. - 21. neděle se věnuje  Janově 6. kapitole. Letos vypadl úryvek z 18. neděle.

Připomenu návaznost: Ježíš  nasytil zástupy (nepovedlo se mu vyprovokovat učedníky k rozmnožení potravy) a lidé jej chtěli korunovat za krále. Za zvláštních okolností jim Ježíš zmizel (stojí za pozornost si jich všimnout). Pak si znovu vynucují další jídlo. Ježíš jim říká: "Jako je jídlo nezbytné k životu pozemskému, tak jsem já nezbytný pro váš život v božím v království.

Nikde jinde v evangeliích nenajdeme tuto důležitou! Informaci. Jen zde v 6. kapitole Janově. Porozumění ale vyžaduje pozornější práci. 

Lidé se pohoršovali nad Ježíšem, když se označil za "chléb sestupující z nebe". 

Nereptejte: "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec".

Co znamená: "Jestliže ho nepřitáhne Otec"?

K setkáni s Bohem potřebujeme dvě věci. Vybavení a spolupráci. Eliáš byl vybaven zvláštním chlebem a vydal se na cestu. Vystupoval k setkání s Bohem. 

Vyjděme nejprve ze svých zkušeností a pak si tam dosadíme Ježíšovu informaci.

Každý víme, jak se z kojence stane dospělý člověk. Čerstvě narozené  dítě neumí ani slovo, ani krok. Pokud dostalo patřičnou výbavu do života (zdravý rozum a tělo), vše se časem naučí.

Ještě ten příklad zúžím.

K růstu potřebuje dítě jídlo (to dostává od rodičů) - ale to nestačí. Dítěti musí také pracovat tělo. Vnitřnosti zpracovávají potravu. Pokud někdo jídlo zvrátí, nebo mu, třeba po operaci, nepracují střeva, víme, co hrozí.

K životu potřebujeme tedy dvě složky, jídlo a spolupráci vnitřností.

Malíř dostal výtvarný  talent a musel se naučit ovládnout výtvarné řemeslo. Zase je třeba daru a spolupráce. /1 

Od Boha dostáváme zájem o přátelství s Bohem (to je to "přitáhnutí Otcem"). Ale s tímto počátečním zájmem o Boha potřebujeme pracovat.

Mnoha dary, které jsme dostali, jsme zváni ke spolupráci.

Kdo má rozum a touhu poznávat, objevovat, může klást otázky. (Kde jsme se tu vzali, kam směřujeme, má život smysl, existuje přátelství ...?)

Kdo se ptá, může nacházet odpovědi.

Někteří lidé ale s touto výbavou nehospodaří.

Židé jsou lidmi otázek. (Proto si je Hospodin vybral?)

"Je-li žák připraven, učitel se najde", říká východní moudrost.

Židům se dostalo dobrodiní  "Mojžíšovy školy" (dodneška jim je Bible vynikající vyučovací osnovou k rozvíjení myšlení). 

Poctivý "učedník Mojžíše" /2  dokázal rozeznat pravého proroka od proroka falešného.

Například:  Nikodém nebyl Ježíšovým učedníkem (do Vzkříšení). Byl právníkem (ti váží každé slovo), dokonce významným, zasedajícím v Nejvyšším církevním soudu. O Ježíši nestranně, ale poctivě prohlásil: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."  J 3,2

Židé, vyučení hebrejskou biblí (Starým zákonem) byli schopni dát za pravdu prvním kázáním Ježíše. ("Odvrátili jste se od Mojžíše a proroků, necháváte se vést rabíny, kteří vás vedou na opačnou stranu - od Boha. Obraťte se k Božímu slovu a podle něj opravte svoji zbožnost." Srov. Mt 15,1-20)

Židé, kteří Ježíšovu kritiku vůči jejich chápání Mojžíšova zákona a proroků odmítali, se zablokovali vůči dalším darům od Boha.

To musím vysvětlit.

Rodiče vozí i malé  děti autem. Později na kole. Vyprávějí jim u toho a ukazují, co vše je při jízdě

vidět. Dětem se to líbí. Pak rodiče dítěti pořídí tříkolku, když se na ní  dítě naučí jezdit, dostane koloběžku, když "spolupracuje"  s koloběžkou, dostane malé kolo. Pak velké, možná později i motorku (časem se děti sami těší na řízení auta, někdo si dokonce jednou udělá pilotní zkoušky).

Nestačí jen dar, je nutná  spolupráce. Jen blázen by koupil motorku dítěti, pokud neumí  jezdit na kole a neudrží rovnováhu.

Rodiče darem otevírají  dítěti další možnost růstu a zároveň získávají vztah dítěte. (Svými dary se ucházejí o dítě a dítě na jejich přátelství, odpovídá svým vztahem. Tak roste i důvěra dětí k rodičům. - "Nebudete-li jako děti ...")

Podobně s námi jedná Bůh. "Kdo má, bude mu dáno a přidáno, kdo nemá, přijde i o to, co měl."

Kdo nepřijme Ježíšovo první  kázání o obrácení, nedostane od Boha další dar k porozumění dalším Ježíšovým slovům. K čemu by mu ten dar byl, když nepracuje?

TOTO JE VELICE DŮLEŽITÉ  VĚDĚT! Pro náš růst, pro poznání jak se uskutečnit.

(Teologicky se o tom mluví  v nauce o milosti, ale nechci používat tento pojem, míváme o něm zkreslenou představu.)

Říkal jsem, že tato důležitá informace není nikde jinde než v Janově 6. kapitole.

Ježíš svým posluchačům říká: "Vím, že mi nerozumíte a ani mě nemůžete rozumět. Nesouhlasili jste s mými názory v mém prvním kázáním. (Myslíte si, že vaše zbožnost a vaše názory jsou v pořádku.) Nerozumíte mi, ani nemůžete rozumět, nebylo vám to dáno od Boha."

Narazetští "propadli"  při prvním Ježíšově kázání v jejich synagóze. (Lk 4,16-30)

Po vyučení jsem si udělal "Střední školu pro pracující". (Za dva roky, 18 vyučovacích hodin týdně, získal dělník maturitu). Pak jsem byl přijat na strojní fakultu, ale matematice jsme vůbec nerozuměl. Chyběly mi celé vyučovací lekce. (Nemohl jsem rozumět, nebylo nám to učitelem večerního švindlkurzu dáno.) Tvrdě jsem doháněl mezery.

Bez božího přitáhnutí, bez božího obdarování nemůžeme chápat Ježíšova slova. Vždyť nás Ježíš učí o něčem, kde jsme ještě nebyli. Vystupujeme do nového "prostoru", k životu s Bohem, kam bychom se sami nedostali.

Vzpomínáte na Ježíšova slova Nikodémovi, že se máme znovu narodit? Jakpak jim rozumíme?

O člověku, který přežil svou smrt, říkáme: "Znova se narodil". 

V jakých situacích řekneme: "Stal se z něj úplně jiný člověk"?

Setkání s Ježíšem z nás může učinit jiného, nového člověka.

Jak se staneme člověkem podle boží představy? Jak se ze stromu stane skříň nebo stůl?

Potřebujeme znát Boží plán, "výkres", "technologii výroby". 

Jak se z děvčete stane zpěvačka? Z kluka dobrý táta?

Ježíš vysvětluje, že pro život v božím království nestačí pouze vnější příslušnost k Izraeli, nestačí se jen narodit "správným" rodičům, nestačí jen obřízka (křest).

Dítě dospěje k dospělosti růstem.

Jako je tělo každý  den syceno chlebem, tak i synovství boží potřebuje denní  výživu.

Jako tělo roste každodenní  "spoluprací" s potravou, tak potřebujeme denně spolupracovat s Bohem.

Jak? "Všichni Budou vyučeni od Boha". (Srov. Iz 54,13)

Bůh sám nás vyučuje svým slovem. Ježíš je dalším, nejpřesnějším vyslovením se Boha o sobě a o jeho přístupu k nám. (Ježíš přichází pro pokročilé.)

"Bez Starého zákona neporozumíme Ježíši", řekl veliký biblista sv. Jeroným.

 "Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází  ke mně."

Bez speciálního Božího daru nemůžeme pochopit (starozákonní) slovo Boží.

Bez dalšího daru nepochopíme Ježíšovo slovo. Bez jeho výuky nepochopíme jeho poslední lekce  o Eucharistii. Nebude nám to dáno od Otce. (Ať se nevytahuje nikdo, kdo věří v Eucharistickou přítomnost Krista. To věří i satan.) 

Shrnu to:   Abychom mohli žít jako děti boží, potřebujeme Bohu porozumět.

K porozumění potřebujeme dvě věci:

1.  "přitáhnutí" od Boha

2.  spolupráci s tímto božím darem. 

"Talent" (zájem, touha) k porozumění si s Bohem je zásahem do naší psychiky, novým vybavením.  Ale vyžaduje naší píli. Je třeba zpracovávat to, co nám Bůh nabízí.

Není pravda, že  "víra je (pouze) darem od Boha". Mnoho lidí "má nadání" porozumět Bohu, ale mnoho lidí zanedbá možnosti, které  jim byly nabídnuty. Nezpracují je. 

Víra, přesněji důvěra Bohu,  je výsledkem spolupráce člověka s Bohem. /3

Lidé, kteří se s Ježíšem tenkrát setkali, mohli pochopit, co Ježíš říká. Pokud někdo odmítal Ježíše, bylo to proto, že odmítal chápat.

Dnes je to trochu jinak. K nám se nedostává Ježíšovo vyučování v tak hutné formě, v jaké ji dostávali Ježíšovi posluchači. My máme nekvalitní způsob vyučování. Neumíme pracovat s Božím slovem. /4 

To není omluva, jen konstatování. Pokud chceme víc Bohu porozumět, pokud toužíme po větší Boží pomoci, je v našich možnostech pro to něco dělat.

Dar "nadání" (zájmu) pro Boha dostane každý, kdo se snaží přemýšlet a přičiňuje se.

Bůh ví, komu má dát svoje dary a komu ne. A každému dává potřebné minimum, nikdo se nemůže vymlouvat na nedostatek Božích darů. Kdo má, bude mu přidáno ...

Jenže člověk se často zastaví a odmítne jít dál. Eliáš dostal chléb a vydal se na cestu. A někam došel.

Povrchní čtenář by si mohl myslet, že slova: "není jim dáno od Otce", jsou predestinací, předurčením (k tomu sklouzl zřejmě i Luther). Ale Bůh nevede protekce. 

Bůh nemá jiného přání, než své děti dovést do svého domu. Ke každému z nás a ke každému člověku rozpřahuje svou náruč.

Proto se snažíme spolupracovat s Bohem, s jeho pozváním i s jeho slovem. Učíme se naslouchat jeho slovu. Kolikrát se nám některé místo v Písmu může zdát nedůležité nebo nesrozumitelné a až za nějakou dobu  pochopíme jeho smysl.

Ježíšova matka si takto uchovávala ve svém srdci k domýšlení slova, kterým hned nerozuměla.

Ježíš přichází, abychom si s Bohem co nejvíce porozuměli.

-----------------------------------

Poznámky:

                    /1   Umělci přiznávají, talent je pouze desetina, devět desetin je práce.

Umělecký  talent je zvláštní zájem, přilnutí,  "přitáhnutí" k muzice, k malování, poezii ...

Samozřejmě  bez hudebního sluchu z nikoho muzikant nebude. Ale muzikantovi nestačí pouze talent, člověk se sebelepším sluchem není okamžitě muzikantem.

Edison prohlásil: "Vynalézání je 1% inspirace a 99% potu."   

  /2   Tolikrát Ježíšovi tvrdili: "My jsme učedníci Mojžíšovi, co z nás děláš?

(Srov. Jan 9,8   Osopili se na "slepce": "Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi."

/3   "Každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má". Mt 25,29  

Jako si nelze nikde vyprosit, abych byl Beethovenem, tak si nelze "vyprosit víru".

Kdyby víra byla jen darem od Boha, Ježíš by nevytýkal svým učedníkům, že nemají víru. Např.:

"Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet?"  Mt 17,17  

/4  Dáváme přednost všelijakým učitelským pomocníčkům před vyučování samotným Bohem.

I na našich teologických fakultách se věnuje zlomek prostoru pro porozumění  Božímu slovu. Jiné předměty ovšem bují.
;