13. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Gal 6,14-18 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 66,10-14c; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20
Datum: 7. 7. 2013

První čtení i žalm 66. nás zvou k radosti nad přízní Boha. Šťastně zamilovaný tomu rozumí. Kdo si všímá pozorností od Boha, ví o svém bohatství. /1

Kdo obdivuje milujícího, chce se mu podobat a je puzen projevovat pozornosti druhým.

Čím víc si všímám pozorností od Boha, tím víc žasnu nad jeho vztahem štědrostí k nám. /2Písmo nás vede k žasnutí, k péči o sebe a druhé, k povinnosti dobře hospodařit s obdarováním. Máme si obstarávat pěkné zážitky. Máme přijímat nabízené dary. „Uvařila jsem pro tebe, neupejpej se, přece to jídlo nevyhodím slepicím“. /3Často o přijímání božích darů mluvíme. Při každé Večeři Páně zakoušíme vrcholné obdarování, pokaždé pijeme z obou prsů: z moudrosti slova Boží i z Ježíšovy hostiny. Jsme mnohem bohatší než Izajášovi lidé.Úryvek evangelia je velice obsažný. Opět nabízím pozornost ke slovům: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky k práci na žních“. /4

Kdo chce jezdit autem, projde autoškolou a je přezkoušen při testech a zkušební jízdě.

Učedník nakonec předkládá své zkušební dílo – obstojí-li, získá výuční list. Medik u státnic prokazuje zvou způsobilost k léčení, diplomovou prací kandidát předkládá svým zkoušitelům důkaz své znalosti a dovednosti.

Zpovědníkem se může stát jen ten, kdo má nejen teoretické znalosti o rozpoznávání dobra zla, ale prošel dlouhodobější zkušeností s vlastní bídou a zlem a s milosrdenstvím božím.

Pokaždé žádáme, aby nás někdo překoukl, přezkoušel a „z moci svého postavení“ nás poslal …

Před závažnými životními krocích života se ptáme Boha na jeho názor.Někomu může být odebrán řidičský průkaz; chce-li jej opět získat, musí podstoupit přezkoušení. My nečekáme na odebrání „řidičského průkazu, sami se porovnáme s pravidly, které jsme k soužití dostali od Boha.

Před týdnem nám evangeliem připomenulo - Ježíš některým lidem rozmlouval učednictví:

„Pro tebe by křest nebyl, u mě bys nedosáhl toho druhu kariéry, po které toužíš.“

„Ty nejsi vytrvalý.“

„Ty si nebudeš cvičit odvahu“.

V semináři jsme zírali, že řada bohoslovců - alkoholiků nebo psychicky nemocných, byla vysvěcena na kněze. (Neblaze dopadli.)

Ale donašečům (udavačům) nebylo řečeno: „Donášení je překážkou ke službě božímu království. Ježíš stanovil jiná pravidla: „Máš-li něco proti druhému, nejprve mu to řekni mezi čtyřma očima …“Minule jsem se hrozil nad ponižujícími otázkami, kladené arcibiskupu R. Bezákovi. Ani estébáci se mnou tak nemluvili.

Dvakráte jsem při vyučování náboženství udělal s dětmi tento pokus. Navrhl jsem dětem zdramatizování části Janových pašijí. Vzal jsem roli Ježíše a děti obsadil do další rolí. Když jsme přišli k místu: „Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: ,Tak se odpovídá veleknězi?´", žádnou facku jsem nedostal. Strážce velekněze jsem vybízel: „Uhoď mě, jsi strážcem velekněze!“ Nic.

Vyměnil jsem herce; zase jsem se rány nedočkal. Pak jsem o tom mluvili ...

S bitím druhého mají i profesionální herci potíže.

Esesáci přinutili dva vězně, aby se mlátili, kdo vyhraje, přežije. Nebo skupině vězňů poručili, aby jiného ztrestali k smrti.

Ve zkouškách k získání zbrojného pasu mají být vyloučeni agresivní jedinci. Jedoucí auto řízené agresivním řidičem je jako vystřelený náboj.

Neměli by kandidáti křtu, natož kněžského a biskupského svěcení být zkoumáni zda nedonášeli, zda podporují donášení a pomluv, zda se nesníží se k ponižování. Co by mě mohlo donutit, abych se propůjčil k pokládání ponižujících otázek druhému? Slovo může zranit více než rána pěstí.Dobře vím, že už jen klást takovéto otázky může být nebezpečné. Některý strážce (toužící po povýšení) mě za urážku majestátu může dát přes hubu (nebylo by to poprvé ani naposled).Připojím k tomu zprávu o Velehradské pouti. Omlouvám se, že to popíšu šířeji (naše jednání bývá také ovlivněno životními zkušenostmi). Jiný může průběh pouti vidět jinak. /5V dětství jsem četl o věznění sv. Metoděje druhými biskupy, ptal jsem se, jak mu asi bylo z podlosti bratří. To se mnou udělalo své. /6

(Historie není zábavou, vyučuje nás k neopakování chyb předků.

Modlitba - i když je už sama činem - má vyústit do dalšího činu. Před Bohem nejsme žebráky.)Velké množství poutníků na Velehradě tleskalo presidentu Zemanovi. /7

Na R. Bezáka nikdo nevzpomněl.

Ježíš nás neposílá jen k nespravedlivě vězněným (srv. Mt 25,43).

I spravedlivě odsouzeným vězňům má rodina psát a posílat jim buchty.

Patří R. Bezák do naší nejbližší rodiny? Je dnes pro některé už prašivým psem? (Před rokem a půl by mu „líbali ruku“.)Na Velehrad přijely tři skupinky chlapů: jedni s transparentem, druzí s barevnou kartičkou, já jsem autorem dopisu papeži Františkovi. Každý máme svůj styl, ale podpořil jsem druhé, jejich jednání nepokládám za špatné. /8Kdo znáte Jéňu Kunčara, víte, že je milovníkem, není bojovníkem. Jednomu statečnému děvčeti. které rozdávalo kartičky a dopis, někteří poutníci nadávali (sama byla před léta strašně a krutě ponížena). Jéňa jí těšil: „Na svou obranu, bych nikdy něco takového nepodnikl, ale pro druhého to udělat musím“ (měl u toho slzy v očích).Už před bohoslužbou přišel mladý kněz, pořadatel: „Rozdávané kartičky jsou agresivní“.

K dopisu papeži výhrady neměl. „Dobrá, budeme rozdávat jen dopis“, ustoupili jsme.

Na začátku bohoslužby jsme u zdi rozvinuli transparent (u zdi - aby nikomu nezacláněl) s fotografií papeže a nápisem „Róbert Bezák ???“.

Přišel jiný pořadatel: „Poutníci přišli k posílení víry, transparent je rozhodí, stáhněte ho“. Řekl jsem mu: „Nejme proti nikomu, ani proti vrchnosti, nevíme, zda je Bezák vinen nebo nevinen. Jen na základě Ježíšových pravidel a některých neblahých zkušeností církve, žádáme o přešetření Bezákova případu a možnost odvolání se k řádnému soudu pro každého – to je přece otázka víry a mravů.“

„Dobrá“, řekl jsem chlapům, „nemám rád, koukají-li lidé během bohoslužby po vrabcích, sviňme část transparentu s nápisem, bude vidět jen obraz papeže“. Chlapi souhlasili.

Celý transparent jsme opět rozvinuli až po bohoslužbě.Pak další sebejistý funkcionář útočně tvrdil: „Papež František pozval R. Bezáka 5. června k rozhovoru. Nabídl mu, že může působit kdekoliv na světě mimo Trnavy a Říma. R. Bezák byl před měsícem na Velehradě a odmítl se s Františkem setkat. Požaduje pro sebe jen Trnavu nebo Řím“.

„Pokud máte pravdu, bylo by to smutné“, odpověděl jsem. (Měl jsem si vzít jeho adresu, ani se nepředstavil.)Není cenné, zastává-li se někdo druhého? Před soudem je nutné vyslechnout všechny závažné svědky. /9Dost lidí se na nás usmívalo, Slováci nám děkovali, řada lidí po bohoslužbě dopis podepsala. I přední právník se svou paní, také právničkou. Několik politiků nás pochválilo.

Jeden z chlapů volal Františkovi Miloškovi – ten nám děkoval. /10

Někteří lidé nás kárali: „V církvi není žádná demokracie. První ctností je poslušnost.“

„V sektě“, klidně jim odpovídal Jéňa.

V televizi pan Doc. Šebek v televizním přenosu poutě transparent kladně komentoval.

Jeden mladší kněz na Facebooku označil mé vystoupení za mou sebeprezentaci. /11Mně se naše společná akce nezdála být agresivní ani nevhodná. Neomylný nejsem. Nevylučuji, že se mohu se mýlit, často svá tvrzení a jednání nejprve zkoumám a konzultují s druhými.

(Mými obdivovanými hrdiny jsou Gándhí, Jan XXIII., a papež František. Samozřejmě výlučně a nade všechny Ježíš.)I apoštolové pokorně přiznávají své nedobré sklony k převálcovávání druhých a svá provinění. Přiznávají, že Ježíš nemluvil do větru, když nás varoval před tímto virem varoval.

Proto se my, učedníci Ježíšovi, sami zkoumáme v zrcadle Ježíšovy moudrosti a jeho životného příběhu.-----------------------

Poznámky:

/1 Skrze péči a pozornosti rodičů dítě objevuje, kým pro rodiče je. Podobně objevujeme jakou pozornost nás obdarovává Bůh.

Svou pozorností druhému mu můžeme ukazovat cestu, jak si všímat pozorností projevované nám Bohem./2 Kdo si všímá krásy květu - s jakou pečlivostí, vynalézavostí a láskou je vytvořen - žasne. I černobílý svět by byl krásný, ale boží láska je až „marnotratná, jsme obdarováváni nesčetnými odstíny barev, zvuků, melodií, chutí …. (V Kroměříži jsem ochutnal úžasnou mangovou zmrzlinu, v zámeckém parku rostou nádherné platany a jiné stromy - architekt vytvořil parkem nádherný koncert. Na Manželském setkání jsem se opět setkal s krásnými lidmi, kteří s odvahou pracují na svém manželství …)/3 Večeře Páně není odměnou, je pokrmem a nápojem vyživujícím nás k Ježíšovu způsobu života. Je hostinou pro hříšníky - kteří chtějí být lepšími. Měj odvahu, dopřej si, neboj se, s hříchem se přece dá něco dělat, zvu tě ke Stolu …V podobenství o hostině dají pozvaní hosté přednost něčemu jinému a tak se ošidí (Lk 14,15-24)./4 Někteří správci státních statků za bolševika byli nehospodáři, ale nepotkal jsem žádného, kterého by traktoristé a kombajnéři museli prosit, aby je poslal na žně.

Z Ježíšovy výzvy jsme zbrkle jsme udělali závěr: „Prosme za nová kněžská a řeholní povolání“. Kéž bychom nebránili těm, které Pán povolává a nedoplňovali svévolně prořídlé řady nevhodnými duchovních kandidáty. Kdy se církev odváží – podle Ježíšova vzoru – světit na kněze ženaté?/5 Snad už trochu rozumím Ježíšovým slovům: „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“ (Mt 6,22-23) Zkoumám pokřivenost svého oka (každý máme svou oční vadu) a snažím se od Ježíše získat správné „brýle“, abych viděl správně (srv. Zj 3,18)./6 Vy, ani já, nepatříme k televizním divákům, kteří při sledování hrůzných zpráv klidně jedí smažené brambůrky. V 50. letech (ještě dříve než byl táta zavřen komunisty) jsme se doma každý večer společně modlili za nespravedlivě vězněné a zvláště za uvězněné kněze (byli jsme vděční za zázrak, díky němuž se tatínek za války zázrakem vrátil z německého koncentráku). Nikdy nezapomenu na pozdější návštěvu táty ve věznici. Po převratu jsem hned usiloval o vstup do věznic, byl jsem prvním knězem a možná i občanem, který navštívil věznice.

Později jsem si četl, jak se Daniel zastal Nespravedlivě odsouzené Zuzany. A ještě víc jsem obdivoval Ježíšovo zastání provinilé ženy. (Litoval jsem, že Ježíše se nikdo nezastal.)/7 Zeman je velice chytrý a protřelý. Měl chytrou řeč před poutí i na pouti. Nic ho to nestálo.

Malá kůzlátka ještě nerozpoznávají řeč vlka, snažícího se mluvit jako maminka kozička. Odstavení kozílci s jizvami od vlčích zubů jsou opatrnější. (Ježíš nás varuje před vlky, sviněmi, psy a zmijemi.)/8 Někteří lidé se báli podepsat Chartu 77, nebo Petici Augustina Navrátila; vymlouvali se: „Já bych tato slova formuloval jinak“. Proč se vymlouvají? Nikoho k ničemu nenutíme.

Za války, při plánování popravy říšského protektora R. Hendricha, někteří uvážliví právem poukazovali na nebezpečí Hitlerovy pomsty. Ale někteří ze zbabělosti nedělají nic a růžnými způsoby podrážejí nohy bojujícím, nesnášejí, aby nad ně nikdo „nevyčníval“./9 Norimberský proces zajistil obžalovaným válečným zločincům vynikající obhájce.

Nesnáším linčováni. A nemám rád protřelé advokáty, kteří nehledají spravedlnost a za prachy udělají vše pro osvobození lumpa./10 Mikloškem organizovaná modlitba 2. července před nunciaturou v Bratislavě prý proběhla dobře./11 Dále ten kněz píše:

2) „ Rozdávání těchto typů letáků na národní pouti pokládám za stejné zneužití akce, jako když aktivisté rozdávali poutníkům kondomy před mši s Benediktem XVI. v Brně. Podobně "aktivita" transparentu na mši svaté je ostudou pochopení svaté liturgie.

3) Podobná aktivita spíše Robertu Bezákovi uškodí, než pomůže. Ač mu fandím (a přemýšlím nad vývojem jeho postojů od hrdinského přijetí situace až po bolestínské ublíženecké vyjádření zde: http://www.sme.sk/c/6855481/robert-bezak-ponizovanie-neprijmem-chcem-ist-za-papezom.html), vytváření jakéhosi "nátlaku" (tedy aktivistických činů dávajících biskupům v čele s římským biskupem na vědomí, že je tady "silná skupina proti") je jen klackem pod nohy všem k pokojnému a důstojnému vyřešení této bolestné situace.

4) Nevím, proč o svém dopisu papeži Františkovi informujete veřejnost.

5) Hrdinství minulosti (na něž se pyšně odvoláváte) jsou překryta hanbou současnosti. Hierarchie i vás, aktivistů.
Sympatická iniciativa bylo spíše modlitební shromáždění u nunciatury v Bratislavě. (http://www.robertbezak.eu/products/ruzenec-pred-nunciaturou-rok-po-odvolani/)
Pokojná síla vytrvalé modlitby je stokrát silnější než křik farizejské spravedlnosti.
S vědomím vlastních chyb a hříchů a s jasným poznáním, že držet hubu (na jednu i druhou stranu) je špatně. Pokoj Tobě. X (jméno neuvádím)