21. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Jan 6,60.66 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; J 6,60-69
Datum: 23. 8. 2015
Opakuji, biblické texty této neděle jsou pro pokročilé.
 
Smlouva nabízená Hospodinem je nerovnoměrná (Bůh nám nabízí nesmírnou péči, pro sebe nechce nic, jen abychom dodržovali pravidla spravedlnosti a života), jen hlupák nebo svévolník si myslí, že bez Boha získá více.
 
K druhému čtení.
Neznalý zakopne o Pavlův příkaz podřízenosti žen mužům. /1
Ježíš nám je svým způsobem jednání s lidmi vzorem.
Kdy má žena poslechnout svého muže? Když má muž pravdu.
Kdy má muž poslechnout svou ženu? Když má žena pravdu.
Kdy mají děti poslouchat své rodiče? Malé děti mají poslouchat rodiče vždy, větší děti mají poslouchat, pokud je rodiče nenavádějí ke zlému.
Kdy mají rodiče poslouchat své děti? Když mají děti pravdu.
Moudrosti – rozlišováním mezi dobrem a zlem – se má učit každý. 
 
Spory Hebrejů s Mojžíšem se nám zdají příliš vzdálené, i spory židů s Ježíšem. A přesto jim máme porozumět, procházíme podobnými úskalími.
Někteří Izraelité vedle Jozua zůstávali trčet ve sklonu k pohanství. Přesto, že prožili osvobození z egyptského otroctví. Zdá se nám to nepochopitelné.
Zbožní židé Ježíšovy doby tyto své předky odsuzovali a jednoznačně se pokládali za horlivé pro Hospodina, ale Ježíše omítali, někteří ho dokonce pomlouvali. Pochvala jejich rabínů, že vyznávají zdravou víru, je utvrzovala v přesvědčení, že Ježíš je blázen. Neuměli rozlišovat. Rabíni vedli lidi k horlivosti skutků (více modliteb, postů, obětí …), Ježíš k rozlišování úmyslů a k opatrnosti slov, soudů a jednání, kterými můžeme druhým ubližovat (to je smysl veškeré askeze). 
I část Ježíšových učedníků časem řekla: „To, co říká nazaretský rabi, je příliš.“
 
Otázka, kde je pravda, se stále opakuje. /2
Jozue se léta pečlivě učil u Mojžíše. Apoštol Petr se pečlivě léta učil u Mojžíše a pečlivě se měsíce učil u Ježíše.
I pro apoštoly bylo pracné Ježíšovi porozumět.
Jako v každém vztahu procházeli i učedníci krizemi, když Ježíšovi nerozuměli.
Minulý týden jsem byl na Manželských setkáních. Manželé mají každý den dvě přednášky (týkající se manželského soužití) a pak si v malých skupinkách říkají, jak se jim určitá dovednost daří uskutečňovat.
První přednáška je „krize v manželství“. /3
 
Říkali jsme si v minulých nedělích: Bůh si nás chce zasnoubit svou krásnou péčí a pozornostmi, ale vyžaduje, abychom ho poznali. Kdo ho nechce poznávat, s tím se nezasnoubí.
Učedníci, kteří od Ježíše odešli, včetně Jidáše, pochopitelně k manželství s Bohem nedošli.
 
Slovům: „Nikdo ke mně nemůže přijít, nepřitáhne-li do Otec“, můžeme porozumět.  
Děkuje-li táta své manželce před dětmi a chválí ji za to, co dělá pro rodinu a oceňuje-li patřičně maminka svého manžela, děti se to také naučí a snadno si rodiče zamilují.
Bůh nás také přitahuje svou bohatou péčí o nás a množstvím svých pozorností. (V červenci jsme mluvili o umění modlitby „dobrořečení“ a jejího ovoce.)
 
„Nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Patříme do skupiny, kterým to Otec může dávat? 
Jsme sami schopni včas rozpoznat vanutí Ducha?
Říká-li Ježíš: „Jak to, že to sami nerozpoznáte“, je to tvrdé nebo nespravedlivé? /4  
 
Ježíš narazil svými slovy o sjednocení a o své Hostině.
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mě a já v něm.“
Manželé vědí, že jejich vzájemnému sjednocení předchází úsilí o porozumění. (A jaká to je pokaždé krása, když si v další věci porozumějí.) Lehko mohou porozumět Ježíšovým slovům o sjednocení.    
„Jak nám Ježíš může dát jíst své tělo?“, ptali se učedníci, „nejsme kanibalové.“
„Tělo neznamená nic“, netoužíme-li přijímat Ježíšova Ducha. /5
 
„Tělo neznamená nic“, židé měli mezi sebou Ježíše dost dlouho (učedníci pobývali s Ježíšem ještě více), ale některým z nich to nepomohlo. /6
Proč? Nebyli vyladěni na jeho Ducha.
„Tělo neznamená nic“, víme, že u Ježíšovy Hostiny nestačí jen zbožně polknout.   
Adorace a klanění nenahradí práci na hledání porozumění s Ježíšovými názory.

Nezachrání nás jen opakovat Petrova slova: „Pane, ty máš slova věčného života, my věříme, doufáme a milujeme tě (nade všechno).“

Kdo nehledá, netluče a neprosí, neporozumí. (Srv. Mt 7,7)

 

Pohané (Řekové) si mysleli, že duše člověka je nesmrtelná. (Také jste se to v náboženství učili?)

Proč tedy Ježíš v evangeliích říká, že zesnulý může dostat věčný život?

„Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.“

Naopak říká: „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“

Od svatého Augustina (který reagoval na Pelágia) jsme začali říkat, že křtem se odpouští dědičný hřích a naším cílem je nedopouštět se hříchů. Tím jsme ale vyřadili

učení evangelia. Ježíš přece říká, že pro nás nestačí vystříhat se hříchů, ale máme se snažit o sjednocení s Ježíšem.

Někdo se snaží Ježíšovým slovům porozumět, jiný se spokojí s katechismem.

 

Kdo nerozumí Ježíšovým slovům Nikodémovi, nemůže rozumět slovům o jedení Těla a Krve. /7

V církvi se sice o naslouchání Duchu svatému mluví a před Svatodušními svátky se ve farnostech doporučuje novéna k Duchu svatému, ale koho to zajímá více? 

 

Jakým tónem Ježíš (dodneška) říká slova: „I vy chcete odejít?“

Smutně, vyčítavě nebo přísně:„Tak běžte!“?

 

Vyhrává ten, který nevzdává poznávání druhých a pokračuje na cestě. Není prohrou vrátit se k dřívějším slovům Bible. Ve snaze porozumění svým drahým jsme také mnohokráte začínali znovu …

 

----------------------

Poznámky:

                  /1     To je dobový pohled na ženu, podobně jako Pavlův názor na naprostou poslušnost otroků vůči otrokářům. Ježíš by nic takového nevyslovil. Je namístě přiznat, že některé věty z

 Písma jsme hojně v církvi zneužívali. A že jsme se nevzdělávali v porozumění biblickým textům, abychom rozlišili názor apoštolů od smýšlení Ježíšova. 

 

                  /2     Americký kardinál Burke kritizuje římského biskupa Františka. Kdo z nich má pravdu? Je blíž Ježíši Burke nebo Bergoglio? (Někomu není podezřelá dlouhá kardinálská vlečka, kterou Burke nosí, latinská tridentská mše, kterou Burke propaguje, jeho arcibiskupský palác a jeho kázání o pravé víře a morálce.)

600 let umíralo mnoho lidí s přesvědčením, že je Jan Hus kacířem.

 

                  /3     Další přednášky na Manželských setkáních jsou: priority, druhy lásky, zdravé sebevědomí, odpuštění, rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace, vyjadřování pocitů, naplňování potřeb, sexualita, pozornosti.)

Skláním se nad manželskými páry, které věnují tolik úsilí vzájemnému porozumění a dobrému soužití v rodině. Za týden tito manželé vystoupali až do předsíně nebe. Kdo někdy Manželskými setkáními prošel, dá mi za pravdu, že nepřeháním. Manželství má být trenažérem pro naše soužití s

 nebešťany.

Duchovní cvičení pro klérus je zajisté důležitý prostředek, ale zdaleka není tak náročný a blahodárný jako Manželská setkání. Kdybychom my, duchovní slyšeli třeba přednášku o umění komunikace v

 manželství, to bychom koukali, jak je to náročné. Jak sami o komunikaci mnoho nevíme a často ji neovládáme. A už bychom se nepokládali za něco víc než manželé.

 

                  /4     Ježíš řekl zástupům: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť´ – bývá tak;

 a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro´ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?

Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení.

 Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Lk 12,54-59)  

 

                  /5     Říkali jsme  si před týdnem, že Ježíš mluví poeticky. A doslova. Někdo se může přít jak je Ježíš přítomen v Eucharistii (a posílat do pekla lidi, kteří nerozumí jejich řečem).

Satan do toho možná vidí lépe, ale o Ježíše nestojí. Netouží po sjednocení s Ježíšem.

 

                  /6     „Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: `Pane, otevři nám´, tu on vám odpoví: `Neznám vás, odkud jste!´

 Pak budete říkat: `Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!´ On však odpoví: `Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.´“ (Lk 13,25-27)

Naopak Kornéliovi a jeho lidem Petr říká: „… my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání“. (Sk 10,41b)

                  /7     „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (J 3,5-8)